Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Wervingsvoorwaarden wordt verstaan onder:

(a) "SHR": Select Groep Nederland BV, gevestigd te Sliedrecht handelend onder de naam Select HR
(b) "Kandidaat": Iedere natuurlijke persoon die door SHR wordt geworven en geselecteerd om een arbeidsovereenkomst aan te gaan met de Opdrachtgever.
(c) "Opdrachtgever": Degene voor wie SHR zich inspant om een Kandidaat te werven en te selecteren.
(d) "Opdracht": De overeenkomst tussen SHR en de Opdrachtgever, waarbij SHR zich jegens Opdrachtgever inspant een Kandidaat te werven en te selecteren.
(e) “Bruto jaarinkomen”: Het tussen Kandidaat en Opdrachtgever afgesproken bruto maandsalaris op basis van een fulltime dienstverband herleid tot een jaarsalaris incl. vakantiegeld aangevuld met gegarandeerde of redelijkerwijs te verwachten bonus, tantième of winstdeling, vaste representatievergoedingen en overige emolumenten. Een door Opdrachtgever ter beschikking gestelde auto wordt in dit verband gelijk gesteld aan het bedrag van de fiscale bijtelling voor de werkgever op jaarbasis.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Wervingsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen SHR en Opdrachtgever en alle overeenkomsten en/of geschillen die daaruit voortvloeien.

2.2. Deze voorwaarden hebben 1 januari 2022 als ingangsdatum, waarbij alle eerder door SHR uitgebrachte Algemene Wervingsvoorwaarden komen te vervallen.

2.3. Afwijkingen van deze Algemene Wervingsvoorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze door de directie van SHR schriftelijk zijn bevestigd. Dergelijke afwijkingen gelden uitsluitend voor het betreffende geval en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

2.4. De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden, die door de Opdrachtgever mochten worden gebruikt of waarnaar door de Opdrachtgever wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Vrijblijvendheid offertes en totstandkoming van opdrachten

3.1. Alle offertes en kostenopgaven van SHR zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte is kenbaar gemaakt.

3.2. Een Opdracht tussen SHR en Opdrachtgever komt eerst tot stand nadat SHR de Opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel een begin met de uitvoering van de Opdracht heeft gemaakt.

Artikel 4. Kosten en betalingswijze

De door de Opdrachtgever aan SHR verschuldigde kosten van een wervingsprocedure zullen verder overeengekomen worden in de Samenwerkingsovereenkomst en of Opdracht.

Artikel 5. Betaling

5.1. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, is de Opdrachtgever te allen tijde gehouden de facturen van SHR te voldoen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.

5.2. Na het verstrijken van de in het eerste lid van dit artikel 5 gestelde betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan aan SHR de wettelijke handelsrente verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

5.3. Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van door SHR niet tijdig van de Opdrachtgever ontvangen betalingen zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De vergoeding terzake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15 % van de verschuldigde hoofdsom.

5.4. Betalingen van de Opdrachtgever strekken primair ter voldoening van de in lid 2 van dit artikel 5 bedoelde verschuldigde rente en voorts van de in lid 3 van dit artikel 5 bedoelde gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

5.5 Wettelijke wijzigingen in sociale premies en/of lonen worden altijd doorgevoerd in de prijs.

5.6 SHR is te allen tijde gerechtigd het inlenerstarief (tijdens de inleenovereenkomst en/of opdracht) te wijzigen. SHR zal inlener het voornemen tot wijziging van het inlenerstarief kenbaar maken. SHR zal daarbij de hoogte van de aanpassing en de datum waarop de wijziging zal ingaan vermelden.

Artikel 6. Advertenties

SHR kan haar kennis en expertise op het gebied van adverteren beschikbaar stellen aan de Opdrachtgever. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever kan een advertentie-opdracht annuleren, mits de advertentie nog niet door het medium is aanvaard en annulering door SHR kan geschieden zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 7. Overige verplichtingen Opdrachtgever

7.1 De Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder toestemming van SHR op enigerlei wijze gegevens over Kandidaten aan derden door te geven of Kandidaten aan derden voor te stellen. Indien de Opdrachtgever een door SHR geïntroduceerde Kandidaat binnen 18 maanden na introductie van de Kandidaat introduceert bij een andere persoon, onderneming of instelling, hetgeen resulteert in een arbeidsovereenkomst dan wel andere contractuele relatie met die Kandidaat, hetzij op eigen naam, hetzij door middel van en/of in samenwerking met natuurlijke of rechtspersonen waarbij de Kandidaat is betrokken, zal de Opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van een schadeloosstelling van € 25.000.

7.2. Indien de Opdrachtgever een door SHR geïntroduceerde Kandidaat afwijst of de Kandidaat een aanbod van de Opdrachtgever voor het sluiten van een arbeidsovereenkomst afwijst, waarna de Opdrachtgever vervolgens binnen 18 maanden na de introductie van de Kandidaat door SHR alsnog een arbeidsovereenkomst dan wel andere contractuele relatie met de Kandidaat aangaat, hetzij op eigen naam, hetzij door middel van en/of in samenwerking met natuurlijke of rechtspersonen waarbij de kandidaat is betrokken, zal de Opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van een schadeloosstelling van € 25.000.

7.3 Indien een omstandigheid als in artikel 7.1 en 7.2 zich voordoet en er sprake is van een andere contractuele relatie dan een arbeidsovereenkomst, dan zal de Opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van een schadeloosstelling van € 25.000.

Artikel 8. Vroegtijdige beëindiging opdracht door opdrachtgever.

8.1 Indien binnen een maand na indiensttreding de arbeidsovereenkomst van de Kandidaat met de Opdrachtgever wordt beëindigd, wordt de Opdracht als niet afgerond beschouwd en zal SHR zonder extra kosten te berekenen. SHR zal het afgesproken tarief maal de gebruikelijke arbeidsduur door factureren aan opdrachtgever voor ten minste 3 maanden of korter wanneer het contract van kandidaat eerder afloopt. mits: De Opdrachtgever de opdracht opzegt en daarbij ten minste één kalendermaand opzegtermijn hanteert, opdrachtgever zal SHR hiervan schriftelijk op de hoogte stelt;

8.2. Indien de Opdrachtgever of een aan de Opdrachtgever gelieerde (rechts-)persoon, vennootschap of instelling binnen 18 maanden na introductie van de Kandidaat een nieuwe arbeidsovereenkomst aangaat met de Kandidaat, zal de Opdrachtgever voor de tussentijdse inspanning om een vervanger te vinden gehouden zijn tot betaling aan SHR van de volledige kosten conform het in artikel 4 van deze Algemene Wervingsvoorwaarden bepaalde.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

SHR spant zich in om een geschikte Kandidaat te vinden, doch verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid van de voorgestelde Kandidaat. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het nagaan van referenties van de Kandidaat (inclusief de controle betreffende behaalde diploma's en dergelijke) en dient zichzelf van de geschiktheid van de Kandidaat te overtuigen alvorens een door SHR geïntroduceerde Kandidaat in dienst te nemen. SHR is niet aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever in verband met de Opdracht mocht lijden, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door (achteraf gebleken) ongeschiktheid van de Kandidaat of door andere factoren. Opdrachtgever vrijwaart SHR van eventuele aanspraken van derden in verband met de Opdracht.

Artikel 11 Economische Sancties

11.1. De Opdrachtgever bevestigt dat hij in overeenstemming is met de internationale sanctiewetten en reguleringen uitgevaardigd door de Verenigde Staten van Amerika ("VS"), de Europese Unie ("EU"), de Verenigde Naties ("VN") of enige toepasselijke plaatselijke wetten en reguleringen. In geval: (a) De Opdrachtgever op enig moment tijdens het verlenen van de diensten inbreuk pleegt op deze bevestiging of dergelijke bevestiging niet meer nakomt; of (b) indien bij het verlenen van de diensten enige persoon (natuurlijke persoon, onderneming of overheid), of hun begunstigde eigenaar, die opgenomen is op de Amerikaanse, EU-, VN- of plaatselijke sanctielijsten, betrokken is of betrokken is bij of banden heeft met enig land of enige van hun overheidsagentschappen die onderhevig zijn aan dergelijke sancties bij het ontvangen van enige diensten van SHR.

11.2. SHR zal niet verplicht zijn om diensten te verlenen aan de Opdrachtgever en het verlenen van de diensten zal, naar keuze van SHR, onmiddellijk worden beëindigd. In geval van dergelijke beëindiging zullen alle onbetaalde vergoedingen onmiddellijk betaalbaar worden.

Artikel 12 Privacy

12.1. De Klant erkent dat beide partijen afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijken zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens die onder deze Overeenkomst worden verwerkt. De partijen wensen uitdrukkelijk geen gezamenlijke relatie van verantwoordelijken voor de verwerking tot stand te brengen met betrekking tot de diensten die in het kader van deze overeenkomst worden verleend. Elke partij verbindt zich ertoe alle toepasselijke wetten op het gebied van privacy en gegevensbescherming na te leven, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679, de aanstaande ePrivacy-verordening en alle wetten ter uitvoering, aanvulling of vervanging van de voornoemde regelgeving. Alle persoonsgegevens die door de Onderneming aan de Klant worden verstrekt, zullen alleen worden gebruikt voor de beperkte doeleinden zoals beschreven in deze Overeenkomst en in overeenstemming met voornoemde wetten en voorschriften. De partijen zullen hun verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet bewust op een zodanige wijze uitvoeren dat de andere partij een van haar verplichtingen uit hoofde van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming schendt.

12.2. Alle persoonsgegevens van de Klant en van elke persoon die namens de Klant optreedt en die worden verstrekt in het kader van deze overeenkomst, zullen door [Page /de Onderneming] worden behandeld met het oog op het beheer van de contractuele relatie en het verzenden van commerciële informatie. U kunt uw recht op toegang, rectificatie, verwijdering en overdraagbaarheid van uw gegevens, beperking en bezwaar tegen verwerking uitoefenen via het emailadres info@selecthr.nl.

Artikel 13 Toepasselijk recht, bevoegde Rechter

13.1. Op deze Algemene Wervingsvoorwaarden en op de Opdracht waarop deze Algemene Wervingsvoorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

13.2. Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Opdracht waarop deze Algemene Wervingsvoorwaarden van toepassing zijn alsmede geschillen omtrent deze Algemene Wervingsvoorwaarden, worden, indien deze behoren tot de bevoegdheid van de rechtbank, gebracht voor de rechtbank te Amsterdam.